روز: سپتامبر 16, 2023

یکی از آثار ماندگار شهریار که کمتر دیده شده شعری است که او برای امام رضا (ع) سروده است.