روز: ژانویه 18, 2023

استاندار هرمزگان گفت: این استان درحال حاضر به عنوان استانی برای آزمایش اجرای طرح کالا برگ الکترونیک انتخاب شده و پس از این مرحله، اجرای آن در سراسر کشور آغاز می‌شود.
در موضوع «تبیین» باید زمان شناس بود چرا که اگر در زمان مشخص مسئله به درستی تبیین نشود نه تنها تاثیری نخواهد داشت بلکه مشکلاتی را هم به دنبال خواهد داشت.